Business meeting

Co to jest walne zgromadzenie akcjonariuszy?

Każda funkcjonująca na rynku w jakiejkolwiek formie firma podejmuje decyzje dotyczące prowadzonej działalności. W niektórych spółkach organem takim jest WZA.

WZA, czyli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy to naczelny organ spółki akcyjnej, który stanowi o najważniejszych sprawach dotyczących istnienia i działalności tej spółki. Jest organem koniecznym do powstania tego rodzaju spółki. W rozumieniu ekonomicznym jest organem właścicielskim. Członkowie WZA decydują w sposób pośredni lub bezpośredni o składzie osobowym pozostałych organów oraz o podziale zysków spółki.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są zawarte w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w statucie spółki. Zgodnie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych zasadniczo walne zgromadzenie zwołuje zarząd. Ponadto prawo do zwołania walnego zgromadzenia ma także rada nadzorcza jeżeli zarząd nie zwoła go w stosownym terminie. Rada może także zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeśli tylko uzna to za zasadne. Ponadto statut może stanowić prawo zwołania walnego zgromadzenia przez inne osoby.

Do zadań Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zalicza się:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności tejże spółki,
  • udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków należących do organów spółki,
  • decydowanie o ustanowieniu na spółce lub jej części ograniczonego prawa rzeczowego,
  • wydawanie postanowień dotyczących do roszczeń o naprawienie ewentualnej szkody powstałej podczas sprawowania nadzoru,
  • rozstrzyganie o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
  • decydowanie o nabyciu lub zbyciu użytkowania wieczystego lub nieruchomości
  • emitowanie obligacji zamiennych oraz nabywanie własnych akcji,
  • decydowanie o podziale zysku spółki.

Warto wspomnieć, iż z związku z zakażeniami wirusem możliwe są elektroniczne zgromadzenia. Choć w teorii nie są one zakazane, to mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania się groźnego wirusa.