Senior woman with calculator counting dollar money at home

Co to jest zwrot podatków?

Płacenie podatków nikomu się nie podoba. Niestety jest to jedna z rzeczy, która nieuchronnie czeka każdego kto osiągnął dochód. Podatek dochodowy pobierany jest nie tylko od dochodu osiąganego w wyniku wykonywania pracy na tak zwanym etacie czy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Istnieją jeszcze innego rodzaju podatki tylko określane inaczej np. podatek od gier liczbowych, podatek spadkowy, podatek od dochodów kapitałowych itp. Wszystkie wymienione są efektem uzyskania dochodu przez podatnika. Czasami dochodzi do przyjemniejszych zdarzeń podatkowych zwłaszcza w sytuacji zwrotu podatku.

Co to jest podatek?

Zgodnie z obowiązująca definicją podatek jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym pobieranym przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego pozbawione konieczności wzajemnego świadczenia. Podatki podzielone zostały na dwie kategorie: bezpośrednie i pośrednie. W obu przypadkach może zdarzyć się nadpłata i w takiej sytuacji dokonywany jest ich zwrot.

Kiedy przysługuje zwrot podatku.

Najczęściej spotykaną sytuacją jest zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Większość zatrudnionych osób odprowadza co miesiąc określoną kwotę pieniędzy z tytułu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Potocznie są to zaliczki na poczet przyszłego podatku obliczanego w rocznym zeznaniu podatkowym. Zaliczki podatkowe odprowadzane są co miesiąc.

Kolejnym podatkowym krokiem jest obliczenie rocznego dochodu i należnego z tego tytułu podatku. W rozliczeniu bierze się również pod uwagę zaliczki odprowadzane z każdej miesięcznej kwoty wynagrodzenia.

Jeśli suma wpłaconych zaliczek przewyższa sumę obliczonego należnego podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym, należy się zwrot powstałej różnicy stanowiącej nadpłatę podatku.

Ustawodawca wprowadza wiele ulg podatkowych, które regulowane przepisami mogą być odejmowane od uzyskanego przychodu lub bezpośrednio od dochodu. Te sytuacje najczęściej stanowią powód do zwrotu nadpłaconego podatku.

Inne przyczyny zwrotu podatków.

Czasami zdarzają się sytuacje kiedy obywatel obciążony został niesłusznym podatkiem. W takiej sytuacji na podstawie decyzji urzędu skarbowego lub wyroku sądowego państwo zobowiązane jest do zwrotu niesłusznie naliczonego i wyegzekwowanego podatku. Nie są to częste sytuacje niemniej jednak każdy obywatel ma prawo do odwołania się od decyzji odpowiedniego urzędu i wyegzekwowanie należnych mu zwrotów.

Z bardzo specyficzną formą zwrotu podatku mamy do czynienia w przypadku podatku VAT. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług mogą w efekcie całego cyklu uzyskać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. W takiej sytuacji dochodzi do zwrotu nadwyżki podatku VAT.

Każda forma uzyskania środków finansowych wynikających z różnicy pomiędzy podatkiem zapłaconym a należnym, nazywana jest zwrotem podatku.