Female public speaker over conference

Co to znaczy spółka publiczna?

Źródłem pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój spółki może być giełda. W związku z wejściem na parkiet koniecznym jest upublicznienie spółki oraz przeprowadzenie oferty publicznej.

Definicja spółki publicznej zawarta jest przepisach ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z przepisami spółką publiczną jest spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Przepisy ustawy wskazują jako niezbędny element spółki publicznej co najmniej jedną zdematerializowaną akcję. Oznacza to, że spółką publiczną może być tylko spółka, która emituje akcje. W polskim systemie prawnym mamy dwa rodzaje takich spółek a mianowicie spółkę akcyjną oraz spółkę komandytowo-akcyjną.

Upublicznienie spółki rozpoczyna się od zawarcia przez emitenta akcji umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Depozyt ten prowadzi system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych. Przedmiotem umowy jest rejestracja w depozycie akcji, które będą ofertą publiczną. Do procesu rejestracji spółki akcyjnej wymagane jest upoważnienie zawarte w uchwale walnego zgromadzenia spółki.

Warunkiem dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu jest także sporządzenie prospektu emisyjnego. Następnie musi on zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępniony do informacji publicznej. Brak zatwierdzonego prospektu emisyjnego zagrożony jest karą grzywny do 1 000 000 złotych lub karą pozbawienia wolności do lat 2.

W procesie upublicznienia spółki konieczne jest złożenie projektu do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kolejną czynnością upublicznienia spółki jest wniosek o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym. Zarząd giełdy określa między innymi datę pierwszego notowania spółki na giełdzie, oraz datę sesji giełdowej, termin w którym nastąpi pierwsze notowanie. Pierwsze wejście na Giełdę Papierów Wartościowych odbywa się w ramach pierwszej oferty publicznej.