woman is holding purse, credit card in hands and calculating the costs

Czym jest dyskryminacja cenowa?

Dyskryminacja cenowa, znana również jako różnicowanie cen, jest to praktyka, mająca na celu sprzedaż tych samych dóbr w różnych cenach. Ceny te mogą być zróżnicowane ze względu na wiele czynników.

Praktyki związane z różnicowaniem cen mają na celu przede wszystkim maksymalizację zysku. Odpowiednio dopasowując ceny do różnych grup docelowych, producenci, poprzez stosowanie tych praktyk, nastawieni są na przejęcie jak największej części nadwyżki konsumenta, czyli maksymalnej kwoty, jaką konsument jest w stanie zapłacić za dany produkt czy usługę.

Dyskryminacja cenowa może przybierać różne stopnie. Pierwszy stopień dyskryminacji cenowej to różnice w cenach wynikające z różniącej się wśród wielu konsumentów wyceny dóbr.

Dyskryminacja cenowa drugiego stopnia, czyli inaczej dyskryminacja ilościowa, opiera się na uzależnieniu wysokości ceny od ilości zakupionego dobra, zazwyczaj przejawiająca się w tym, że im większa ilość produktu zostanie zakupiona, tym cena jednostkowa będzie niższa. Jeżeli natomiast dwoje konsumentów kupi taką samą ilość towaru, płacą oni tę samą cenę.

Trzeci, największy stopień różnicowania cen przejawia się w tym, że różne grupy mogą płacić różne ceny za ten sam produkt czy usługę, na przykład występowanie ulg emeryckich i studenckich. Osoby w obrębie danej grupy płacą tę samą cenę, różni się ona natomiast pomiędzy grupami.

Istnieje także inny podział dyskryminacji cenowej, która wiąże się tu z wysokością zysku i poziomem informacji na temat konsumentów. Najbardziej korzystna dla oferujących dobra jest dyskryminacja doskonała, która kładzie nacisk na jak największe przejęcie nadwyżki konsumenckiej, czyli ustalanie jak najwyższej ceny w granicach możliwości wybranej grupy konsumentów. Wymaga to jednak dokładnej analizy informacji na temat tej grupy.

Występuje również segmentacja bezpośrednia, czyli podział cen ze względu na takie cechy, które same z siebie tworzą w grupach konsumenckich pewne podziały, jak na przykład płeć czy wiek. Pojawia się też segmentacja pośrednia, dzieląca kupujących w sposób pośredni (na przykład rozmiar).