Calculating Home Budget

Jak obliczyć zobowiązanie podatkowe?

Wysokość zobowiązania podatkowego zgodnie z ustawą ustala się według obowiązującej skali podatkowej. Jak zatem obliczyć wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?

Termin zobowiązanie podatkowe oznacza wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w określonej kwocie, w terminie oraz w miejscu oznaczonym we właściwych przepisach prawa. Zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, w którym zaistnieje okoliczność określona przepisami właściwej ustawy. Zobowiązanie może powstać na mocy decyzji ustalającej lub mocy prawa.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oblicza się wykorzystując tak zwaną skalę podatkową. Jest to wskaźnik procentowy opodatkowania progresywnym podatkiem dochodowym osób fizycznych obowiązujący w danym roku podatkowym.

W 2020 roku zobowiązanie dla dochodu do 85 528 zł wynosi 17% podstawy opodatkowania minus kwota zmniejszająca podatek. Z kolei zaś dla dochodu ponad 85 528 zł podatek wynosi 14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Aby prawidłowo ustalić wysokość zobowiązania należy wiedzieć jak ustalić kwotę zmniejszającą podatek w 2020 roku. Wartość ta kształtuje się następująco:

  1. 1.360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł,
  2. 1.360 zł pomniejsza się o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  3. 525,12 zł – dla podstawy opodatkowania wyższej od 13 000 zł i mniejszej niż 85 528 zł;
  4. 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł – dla podstawy ustalenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej 127 000 zł.

Tego rodzaju obliczeń dokonują osoby fizyczne, których dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Obliczoną wartość podatku od osób fizycznych należy wpłacić na właściwego Urzędu Skarbowego.