Business decisions can be very difficult

Kim jest decydent?

Podejmowanie decyzji to proces, który obok planowania, organizowania i motywowania jest jedną z funkcji zarządzania. Osoba bądź grupę ludzi, która postanawia o przyszłym działaniu określa się mianem decydenta.

W literaturze można znaleźć wiele definicji pojęcia decydent. Termin ten odnosi się do teorii decyzji, które charakteryzuje podmiot procesu decyzyjnego. Podejmując decyzję, decydent ma za zadanie rozstrzygnąć sytuację niejednokrotnie problemową. Staje on przed koniecznością wyboru jednego z alternatywnych wariantów działania.

Decydentem można być jednostka, czyli osoba fizyczna. W myśl teorii oczekiwanej użyteczności decydenci indywidualni zazwyczaj wybierają taką opcję, która pozwoli im zmaksymalizować oczekiwaną użyteczność. Jednostka jest decydentem w rozmaitych sytuacjach życia codziennego. W przypadku dokonywania zakupu, decydentem jest zazwyczaj indywidualny konsument, albo menadżer podejmujący decyzję o przyszłości firmy.

Zdarza się również, iż decydentem jest kilka osób. Decydentem grupowym może być na przykład rodzina bądź zarząd spółki. Decyzje takie wymagają większego zaangażowania i są z reguły bardziej skomplikowane.

Ponadto decydentem może być maszyna. Jako przykład wymienić można sterownik ustalający optymalną temperaturę w piecu hutniczym.

Z kolei zaś A. Niemczyk opracowała schemat decyzyjny, związany z procesem decyzyjnym rodziny. Mając na uwadze to kryterium, można wyróżnić cztery modele decydentów, a mianowicie:

  • koleżeński, wówczas na podjęcie decyzji wpływ ma większość lub wszyscy członkowie rodziny,
  • matriarchalny pojawia się gdy rozstrzygające słowo na podejmowaną decyzję ma małżonka
  • paternalistyczny, w którym ostateczna decyzja jest podejmowana przez męża,
  • suwerenny, czyli model w którym każdy sam indywidualnie decyduje o wyborze zakupu.

Według Philipa Kotlera decydent to osoba obok inicjatora, doradcy, nabywcy i użytkownika. Decydent musi pokonać pięć etapów, aby można było uznać, iż przeszedł przez wszystkie fazy decyzyjne, czyli odczuwanie potrzeby, wyszukiwanie właściwych wariantów oraz ich zaopiniowanie, podjęcie decyzji o zakupie a także emocje towarzyszące po dokonaniu zakupu.

Najprościej mówiąc, decydentem określa się osobę podejmującą decyzję.