Cropped shot of Accounting staff are using calculators and graphing to pay annual taxes.

Kto ustala podatek akcyzowy?

Stawki podatku akcyzowego regulowane są przepisami prawa. Zatem jak ustalane są stawki tego podatku?

Podatek akcyzowy dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Ma on charakter cenotwórczy i jest wkalkulowany w cenę sprzedaży. Obciąża zatem konsumpcję, gdyż jego ciężar ponosi ostateczny nabywca towarów objętych akcyzą.

Podstawowym aktem prawa wspólnotowego w zakresie podatku akcyzowego w Unii Europejskiej jest dyrektywa Rady 2008/118/WE, natomiast w Polsce w tym zakresie obowiązują przepisy zawarte w ustawie z 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym oraz rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie delegacji do powyższej ustawy.

W kwestii struktury i stawek podatku akcyzowego system podatkowy Unii Europejskiej wymaga, aby państwa członkowskie stosowały wyrażony dla poszczególnych wyrobów minimalny poziom wysokości podatku. Zawarte w przepisach o podatku akcyzowym stawki podatku wyrażone są w: kwocie na jednostkę wyrobu, procencie maksymalnej ceny detalicznej, procencie podstawy opodatkowania albo kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.

W przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawę opodatkowania stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.

W sytuacji nabycia wewnątrzwspólnotowego podstawą do naliczenia podatku jest kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić za wyroby akcyzowe. Dla dostawy wewnątrzwspólnotowej podatek akcyzowy zostaje obliczony od kwoty należnej z tytułu dostawy wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego. W przypadku importu podstawą opodatkowania jest wartość celna wyrobów akcyzowych powiększona o należne cło.

Jeśli stawki akcyzy ustalane są kwotowo, podstawą opodatkowania jest wtedy ilość towarów wyrażona w litrach, kilogramach albo sztukach.

Do odprowadzania podatku akcyzowego zobowiązani są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych wykonujący czynności określone w ustawie.