American Tax information

Podstawowe vademecum kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku to w uproszczeniu mówiąc, suma wszystkich rocznych dochodów niepodlegających opodatkowaniu. To jeden z elementów systemu podatkowego.

Kogo dotyczy kwota wolna?

Na przestrzeni lat kwota ta ulegała zmianom. Przykładowo w roku 2016 wynosiła 3 091 zł. W roku 2020 kwota wolna od podatku to 8 000 zł. Dotyczy ona wszystkich podatników rozliczających przychody na formularzu PIT – 36 lub PIT – 37. Nawet jeśli podatnik nie przekroczył dochodu 8 000 zł w danym roku, ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie.

Do kwoty wolnej od podatku nie uprawniają:

  • przychody opodatkowane liniowo (PIT-36L)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
  • z kapitałów pieniężnych (PIT-38)
  • ze zbycia nieruchomości (PIT-39)

Osiągając przychód do kwoty wolnej od podatku, podatek będzie zerowy.

Zarabiając powyżej 8 000 zł podatek, który trzeba będzie zapłacić do Urzędu Skarbowego wyniesie 17% lub 32%. 17% podatek dotyczy przychodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego tj. kwoty w wysokości 85 528 zł. Drugi obowiązuje wszystkich tych, którzy tę kwotę przekroczyli. Cały przychód przekraczający 85 528 zł brutto obejmie już podatek 32%.

Wiemy, że przy dochodzie do 8 000 zł kwota wolna od podatku wynosi 8 000. Przy wyższych dochodach jest uzależniona od dochodu i wynosi następująco:

  • od 8 001 zł do 13 000 zł kwota wolna jest degresywna i wynosi od 8 001 zł do 3 091 zł;
  • Od 13 001 zł do 85 528 zł – wynosi 3 091 zł;
  • Od 85 529 zł do 127 000 zł – jest degresywna, czyli wynosi od 3 091 zł do 0 zł;
  • Powyżej 127 000 zł – brak kwoty wolnej od podatku;

Co to znaczy, że kwota jest degresywna?

Kwota degresywna oznacza, że maleje wraz ze wzrostem dochodu. Oblicza się ją przy pomocy specjalnego wzoru. Zależna jest od poszczególnego poziomu dochodów wymienionych wyżej.

Na wyższą kwotę wolną mają również wszystkie ulgi podatkowe. Nie ma przeciwwskazań aby ulgi łączyć ze sobą. Wśród wielu ulg m.in. możemy odliczyć kwotę z tytułu korzystania za Internet, wydatki na rehabilitacje i sprzęt rehabilitacyjny lub wydatki na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).