A dices with percent symbol with copy space

Sprawdź, czy należą Ci się ulgi podatkowe.

Pracując w Polsce musimy odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych, w skrócie PIT. Wynika to z faktu posiadania umowy o pracę, dzieło lub zlecenie. Należy go rozliczać za rok ubiegły, do końca kwietnia w roku bieżącym. Po złożeniu deklaracji podatkowej, otrzymujemy zwrot nadpłaconej kwoty, którą możemy zwiększyć, korzystając z ulg podatkowych.

Komu przysługuje ulga podatkowa?

Wypełniając PIT-a, musimy mieć na uwadze, że nie nanosimy jedynie naszych dochodów, kosztów, czy danych osobowych, ale również możemy ubiegać się o różne umniejszenia podatku, w związku z naszą sytuacją życiową. W takim razie co to ulga podatkowa? Jest to sposób podatnika na zmniejszenie kwoty podstawy opodatkowania albo wysokości samego podatku. W prawie polskim wyróżnia się 12 sposobów na obniżenie podatku, do których należą:

 1. ulga na dziecko – skorzystać z niej mogą rodzice, rodzice zastępczy i opiekunowie. Przysługuje na dzieci:
  • do 18. roku życia
  • do 25. roku życia, gdy kontynuują naukę lub pracują, zarabiając do 3089 zł. rocznie
  • niepełnosprawne, pobierające zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 2. odliczenie składek na ubezpieczenia – wynikające z odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w kraju i zagranicą;
 3. ulga rehabilitacyjna – przysługuje osobom z orzeczeniem niepełnosprawności lub opiekującymi się nimi;
 4. wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – obowiązuje posiadaczy konta IKZE od wpłaty podatnika oraz od limitu wyznaczonego przez państwo w formie 1,2- krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia za dany rok;
 5. działalność badawczo-rozwojowa – odlicza się koszty poniesione przy prowadzeniu takiej działalności;
 6. ulga na powrót – przysługuje podatnikom, którzy uzyskują dochody poza Polską;
 7. odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu – możemy skorzystać z tej ulgi, gdy posiadamy kredyt z lat 2002-2006, kredyt na mieszkanie lub pożyczkę (kredyt) na spłatę dwóch wyżej wymienionych;
 8. odliczenie straty – obejmuje osoby, które poniosły straty z przychodów. Mogą one odliczyć od dochodu 50% wysokości tej straty, jeżeli występowała ona przez 5 następujących po sobie lat;
 9. ulga z tytułu inwestycji – ubiegają się o nią przedsiębiorcy, realizujący nowe inwestycje, obniżając podatek, w związku z poniesionymi kosztami kwalifikowanymi;
 10. prawa własności intelektualnej – mogą z niej skorzystać osoby działające w branży badawczo-rozwojowej i są objęte prawem własności intelektualnej;
 11. odliczenia od darowizn – należą się osobom które przekazały darowiznę na cele takie jak: działalność pożytku publicznego, działalność charytatywną, czy na kult religijny;
 12. ulga na internet – odejmuje się od dochodu wydatki na internet za dwa następujące po sobie lata podatkowe.

Ulgi podatkowe są formą przekazania preferowanych przez państwo zachowań, jak wspieranie rodzin wielodzietnych lub rozwój w dziennie naukowej, w formie zwrotu części opłat poniesionych przez podatników. Zeznanie podatkowe można przygotować osobiście, korzystając z internetowych kreatorów PIT lub wypełniając papierowy wniosek w Urzędzie; można także skorzystać z pomocy księgowego. Warto interesować się tym tematem, ponieważ są to należne nam pieniądze, na które zapracowaliśmy.