laboratorium pomiarowe

Przygotowanie laboratorium pomiarowego do spełnienia wymagań normy ISO 17025

W artykule omówię proces przygotowania laboratorium pomiarowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025. Przyjrzymy się wszystkim aspektom, które należy wziąć pod uwagę, aby laboratorium spełniało najwyższe standardy jakości i precyzji. Od kalibracji urządzeń pomiarowych po dokumentację i opracowanie procedur, dowiesz się, jak skutecznie przygotować laboratorium pomiarowe do certyfikacji zgodnie z ISO 17025.

Spójność pomiarowa

Spójność pomiarowa jest jednym z kluczowych aspektów dotyczących przygotowania laboratorium pomiarowego do spełnienia wymagań normy ISO 17025. Oznacza to, że wszystkie używane przyrządy pomiarowe muszą być kalibrowane i dostarczać wyników zgodnych z przyjętymi standardami. Właściwa kalibracja zapewnia, że pomiarowe wyniki uzyskiwane w laboratorium są dokładne, powtarzalne i wiarygodne. W celu zachowania spójności pomiarowej, laboratorium powinno regularnie przeprowadzać kalibrację swoich przyrządów pomiarowych.

Traceability

Traceability jest kolejnym istotnym elementem wymaganym przez normę ISO 17025. Oznacza to, że laboratorium musi być w stanie udowodnić, że przeprowadzane przez nie badania i pomiary są wiarygodne i mają źródło odniesienia. W praktyce oznacza to, że laboratorium musi posiadać przynajmniej jeden ślad przypisujący wartości mierzalne do wzorców międzynarodowych. To zapewnia, że wyniki pomiarów są miarodajne i porównywalne z innymi laboratoriami na całym świecie.

Procedury pomiarowe

Norma ISO 17025 wymaga, aby laboratorium pomiarowe miało dokładnie określone i udokumentowane procedury pomiarowe. Procedury te powinny obejmować wszelkie istotne informacje dotyczące przygotowania próbek, warunków pomiarowych, metodyki pomiaru, procedury kontroli jakości oraz obliczania wyników. Wszystkie te informacje powinny być udokumentowane i dostępne dla personelu laboratorium. Przygotowanie i utrzymanie właściwych procedur pomiarowych jest kluczowe dla zapewnienia powtarzalności i wiarygodności pomiarów.

Kadra personelu

Wymagania normy ISO 17025 dotyczą również personelu laboratorium. Osoby wykonujące pomiary muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w danym obszarze pomiarowym. Laboratorium musi zapewnić odpowiednie szkolenia dla personelu w zakresie technik pomiarowych, obsługi przyrządów pomiarowych oraz procedur laboratorium. W celu spełnienia wymagań normy ISO 17025, laboratorium powinno także przestrzegać odpowiednich procedur dotyczących rekrutacji, oceny i utrzymania personelu.

Środowisko testowe

Wymagania normy ISO 17025 odnoszą się również do warunków, w jakich wykonywane są pomiary w laboratorium. Laboratorium pomiarowe musi zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność i czystość powietrza. Przygotowanie właściwego środowiska testowego jest niezbędne dla zapewnienia powtarzalności i dokładności pomiarów. Laboratorium powinno monitorować warunki środowiskowe i regularnie dokonywać odpowiednich kalibracji i czyszczenia przyrządów pomiarowych w celu zachowania odpowiedniej jakości pomiarów.

Metodyka oceny ryzyka

Standard ISO 17025 wymaga, aby laboratorium pomiarowe przeprowadzało ocenę ryzyka związanego z prowadzeniem swoich działań. Oznacza to, że laboratorium powinno identyfikować potencjalne zagrożenia i ryzyko związane z wykonywanymi pomiarami oraz opracować odpowiednie strategie minimalizacji tych ryzyk. W praktyce oznacza to, że laboratorium powinno przeprowadzić analizę ryzyka oraz opracować i wdrożyć plany działań, mające na celu minimalizację i kontrolę wystąpienia potencjalnych zagrożeń.

System zarządzania jakością

Wreszcie, aby spełnić wymagania normy ISO 17025, laboratorium pomiarowe musi posiadać dobrze funkcjonujący system zarządzania jakością. System ten powinien obejmować wszystkie aspekty działalności laboratorium, w tym procedury pomiarowe, kalibrację przyrządów, zarządzanie personelem, ocenę ryzyka, monitorowanie warunków środowiskowych, dokumentację i prowadzenie systematycznej oceny jakości. System zarządzania jakością ma na celu zapewnienie, że wszystkie procesy w laboratorium są skoordynowane, dobrze udokumentowane i spełniają wymagania normy ISO 17025.

Zdjęcie:Testalize.me https://unsplash.com/photos/black-laptop-computer-on-table-9xHsWmh3m_4